Tisk

ISO

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ISMS | ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008 | ISO 9001:2016 | ISO 27001:2006

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ISMS

Naším cílem v oblasti kvality je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech. Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.
Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce je následující:
Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. I malý vliv na zlepšování životního prostředí, plnění všech zákonných i jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.
Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení a plnění jeho a dalších požadavků. Cíle IMS v jednotlivých oblastech jsou stanovovány ke zvyšování kvality našich služeb a zlepšování environmentálního a bezpečnostních profilů.
Zavazujeme se k prevenci znečištění životního prostředí a BOZP.
Udržování souladu se závaznými povinnostmi v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je naší prioritou.
Politika společnosti je vhodným způsobem sdělována všem zaměstnanců a osobám, které pracují pro firmu nebo z pověření firmy, včetně smluvních partnerů.

ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce – jsme držiteli ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008
Naším cílem je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech. Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému a plnění jeho a dalších požadavků.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je následující motto: „Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí a plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti práce má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.“

Zavazujeme se k prevenci znečištění. Zavazujeme se k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

Do svých podnikatelských aktivit zahrnujeme hlediska zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a zlepšování protipožární ochrany. Zlepšujeme pracovní podmínky s cílem snížení rizikovosti pracoviště. Zajišťujeme pracovní výcvik a kompetence všech zaměstnanců k tomu, aby mohli plnit své povinnost, pravidelně jedenkrát ročně pro stávající zaměstnance a při nástupu nového zaměstnance naše společnost zajišťuje školení zásad BOZP a PO.

Společnost otevřeně projednává stav BOZP a PO a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti. Dodržujeme a kontrolujeme všechna opatření vyplývající z právní legislativy a jiných aplikovatelných požadavků a tím předcházíme případným rizikům vzniku pracovního úrazu. Společnost neustále zlepšuje péči o bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a protipožární ochranu.

Jako potvrzení, že svá slova dokládáme i činy jsme v létě roku 2011 získali certifikáty potvrzující jak zavedení managementu enviromentální ochrany životního prostředí ISO 14001:2005 (aktuálně obhájen certifikát ISO 14001:2016), tak i zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.


ISO 18001-2008

Certifikát kvality ISO 9001:2009

Velký důraz je v naší společnosti kladen na kvalitu tisku, což mimo jiné dokládá skutečnost, že již v roce 2000 začala tiskárna Polygraf, s.r.o. usilovat o získání mezinárodního certifikátu ISO a přibližně o rok později, v říjnu 2001, osvědčení ISO 9001:2001 naše firma obdržela. Potvrzením vysoké kvality tisku a standardizace celého výrobního procesu byl následný přechod na nejnovější normu a získání certifikátu ISO 9001:2009 včetně mezinárodní certifikace v roce 2009. Aktuálně jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016. Věříme, že díky tomuto kroku se pro Vás staneme víc než jen dobrým a spolehlivým partnerem.

Maximální bezpečnost informací - u nás samozřejmost! Jsme držiteli ISO 27001:2006

Jako součást prostředků vedoucích k maximální spokojenosti jak našich zákazníků tak i zaměstnanců jsme se rozhodli zavést a certifikovat systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001:2006

Pro tento účel jsme se zavázali a certifikací prokázali, že naše firma:
– bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací ve společnosti
– bude uplatňovat bezpečnostní politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran
– bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení společnosti na současném trhu
– bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Pro tento účel stanovujeme tyto priority:
– zabezpečit ochranu a trvalou dostupnost informací pro zpracování zakázek
– zabezpečit ochranu osobních údajů zaměstnanců a účetní agendy organizace
– vyhledávat a předcházet možným ohrožením bezpečnosti informací

ISO27001