Tisk
DOPRAVA ZDARMA do 120 km

ISO

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ISMS | ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008 | ISO 9001:2016 | ISO 27001:2006

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ISMS

Naším cílem je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech.  Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení a plnění jeho a dalších požadavků. Cíle IMS v jednotlivých oblastech jsou stanovovány ke zvyšování kvality našich služeb a zlepšování environmentálního a bezpečnostních profilů.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací je následující motto:

Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí, plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti práce či bezpečnosti informací má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.

Zavazujeme se k  prevenci znečištění životního prostředí a BOZP.

Udržování souladu se závaznými povinnostmi v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací je naší prioritou.

Vedení chce dosahovat přijatelné úrovně bezpečnosti informací. Proto zajišťujeme, aby informace byly chráněny proti neautorizovanému přístupu, udržujeme jejich důvěrnost prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám. Dbáme na důsledné dodržování požadavků zainteresovaných stran. Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme zákonnost, důvěrnost, korektnost a transparentnost, minimalizaci údajů, přesnost, omezení doby uložení a integritu.

Politika firmy je vhodným způsobem sdělována všem zaměstnanců a  osobám, které pracují pro firmu nebo z pověření firmy, včetně smluvních partnerů.

ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce – jsme držiteli ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008
Naším cílem je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech. Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému a plnění jeho a dalších požadavků.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je následující motto: „Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí a plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti práce má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.“

Zavazujeme se k prevenci znečištění. Zavazujeme se k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

Do svých podnikatelských aktivit zahrnujeme hlediska zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a zlepšování protipožární ochrany. Zlepšujeme pracovní podmínky s cílem snížení rizikovosti pracoviště. Zajišťujeme pracovní výcvik a kompetence všech zaměstnanců k tomu, aby mohli plnit své povinnost, pravidelně jedenkrát ročně pro stávající zaměstnance a při nástupu nového zaměstnance naše společnost zajišťuje školení zásad BOZP a PO.

Společnost otevřeně projednává stav BOZP a PO a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti. Dodržujeme a kontrolujeme všechna opatření vyplývající z právní legislativy a jiných aplikovatelných požadavků a tím předcházíme případným rizikům vzniku pracovního úrazu. Společnost neustále zlepšuje péči o bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a protipožární ochranu.

Jako potvrzení, že svá slova dokládáme i činy jsme v létě roku 2011 získali certifikáty potvrzující jak zavedení managementu enviromentální ochrany životního prostředí ISO 14001:2005 (aktuálně obhájen certifikát ISO 14001:2016), tak i zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.

ISO 18001-2008

Certifikát kvality ISO 9001:2009

Velký důraz je v naší společnosti kladen na kvalitu tisku, což mimo jiné dokládá skutečnost, že již v roce 2000 začala tiskárna Polygraf, s.r.o. usilovat o získání mezinárodního certifikátu ISO a přibližně o rok později, v říjnu 2001, osvědčení ISO 9001:2001 naše firma obdržela. Potvrzením vysoké kvality tisku a standardizace celého výrobního procesu byl následný přechod na nejnovější normu a získání certifikátu ISO 9001:2009 včetně mezinárodní certifikace v roce 2009. Aktuálně jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016. Věříme, že díky tomuto kroku se pro Vás staneme víc než jen dobrým a spolehlivým partnerem.

Maximální bezpečnost informací - u nás samozřejmost! Jsme držiteli ISO 27001:2006

Jako součást prostředků vedoucích k maximální spokojenosti jak našich zákazníků tak i zaměstnanců jsme se rozhodli zavést a certifikovat systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001:2006

Pro tento účel jsme se zavázali a certifikací prokázali, že naše firma:
– bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací ve společnosti
– bude uplatňovat bezpečnostní politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran
– bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení společnosti na současném trhu
– bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Pro tento účel stanovujeme tyto priority:
– zabezpečit ochranu a trvalou dostupnost informací pro zpracování zakázek
– zabezpečit ochranu osobních údajů zaměstnanců a účetní agendy organizace
– vyhledávat a předcházet možným ohrožením bezpečnosti informací

ISO 27001-2013